Algemene voorwaarden

Stichting Simpl

Artikel 1 Opdracht en toepasselijkheid

 1. Een opdracht komt tot stand door ondertekening van de door Stichting Simpl uitgebrachte offerte aan de opdrachtgever. Een opdracht komt eveneens tot stand door het aanvangen van de feitelijke werkzaamheden door Stichting Simpl b.v..
 2. Bij afwezigheid van een ondertekende offerte en naleving van de opdracht, geldt dat de algemene voorwaarden een volledige weergave zijn van hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
  op alle opdrachten die Stichting Simpl uitvoert voor de opdrachtgever. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes en aanbiedingen die Stichting Simpl doet alsmede op onderhandelingen die Stichting Simpl. voert voorafgaande aan een offerte of aanbieding.
 2. Op opdrachten aan Stichting Simpl, overeenkomsten met Stichting Simpl en offertes en aanbiedingen van Stichting Simpl, kunnen, ongeacht het moment van verwijzing, geen andere algemene voorwaarden van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit is slechts anders indien Stichting Simpl uitdrukkelijk schriftelijk ten opzichte van de afnemer verklaard heeft dat zij met de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden instemt. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden van de opdrachtgever c.q. contractspartij ook op andere overeenkomsten tus- sen Stichting Simpl. en de afnemer van toepassing zijn.

Artikel 2 Uitvoering

 1. Stichting Simpl. zal zich inspannen de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Opdrachtgever verschaft Stichting Simpl tijdig alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van

de opdracht en stelt hiervoor tevens in overleg met Stichting Simpl één of meer medewerkers ter beschikking. Deze medewerkers vormen tezamen met de adviseur van Stichting Simpl het projectteam.

 1. a) Stichting Simpl. kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het projectteam zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
 2. b) Wijziging zoals bedoeld in lid 3 onder a) van dit artikel kan tevens op verzoek van de opdrachtgever in overleg met en na schriftelijke goedkeuring van Stichting Simpl. plaatsvinden.
 3. Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Stichting Simpl..

Artikel 3 Offerte en betaling

 1. De in de offerte vermelde vergoeding voor de uitvoering van de opdracht is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt aan Stichting Simpl..
 2. De opdrachtgever aanvaardt dat de duur en inhoud van de werkzaamheden en daarmee tevens de met de opdracht gemoeide kosten kunnen worden beïn- vloed als gevolg van feiten en omstandigheden die zich tijdens de uitvoering van de opdracht voordoen en die zich aan de invloed van Stichting Simpl onttrekken of haar redelijkerwijs niet kunnen worden toegere- kend. Stichting Simpl zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren. In geval Stichting Simpl. ten gevolge van deze omstandigheden haar verplichtingen uit de over- eenkomst niet kan nakomen gedurende een periode die langer dan twee maanden duurt, is de opdracht- gever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, waarna de kosten die Stichting Simpl tot dat moment heeft gemaakt in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zullen worden vergoed.
 1. a) In de offerte zijn de kosten van de adviesuren opgenomen.
  b) Niet opgenomen zijn kosten die samenhangen met de uitvoering van de opdracht, waaronder reis- en verblijfkosten en kosten voor het opvragen van informatie en documenten. Deze kosten worden afzonderlijk doorberekend en op de eindafrekening na afloop van de opdracht in rekening gebracht.
 2. a) De adviesuren worden maandelijks door Stichting Simpl gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de daartoe bestemde factuur te worden betaald. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, behoudt Stichting Simpl zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dit laat de verschuldigdheid van de geoffreerde kosten en alle tot dan toe gemaakte kosten zoals bedoeld in lid 3 onder b) van dit artikel onverlet.
  b) De eindafrekening geschiedt op basis van nacalculatie na aftrek van de in lid 4 onder a) van dit artikel gefactureerde en betaalde vergoeding(en). De eindafrekening bevat tevens de kosten zoals bedoeld in lid 3 onder b) van dit artikel. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de daartoe bestemde factuur.
 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt is zij

in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is. Stichting Simpl heeft dan het recht incassomaatregelen te nemen. Alle buitengerechtelijke kosten komen conform het rapport Voorwerk II voor rekening van opdrachtgever. Ook eventuele gerechtelijke kosten

zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten omvatten alle door Stichting Simpl. daadwerkelijk gemaakte kosten, ook voorzover deze het bedrag van de proceskostenveroordeling overtreffen.

 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt dient de opdrachtgever Stichting Simpl de wettelijke rente ex art. 6:119a BW te vergoeden.
 2. Alle in de offerte opgenomen bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting. Indien de opdracht- gever zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 niet of niet tijdig nakomt of indien de uitvoering van de opdracht door doen of laten van de opdrachtgever zodanig wordt beïnvloedt, dat voltooiing van de op- dracht in redelijkheid niet langer van Stichting Simpl kan worden gevergd, behoudt Stichting Simpl zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden. Dit laat verschuldigdheid door de opdrachtgever van alle reeds gemaakte kosten onverlet en doet opdrachtgever een boete verschuldigd zijn van 20% van de offerte vermeerderd met BTW, onverminderd het recht van Stichting Simpl op vergoeding van alle schade.

Artikel 4 Beëindiging van de overeenkomst tot uitvoering van een opdracht

 1. De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd op

het moment van betaling van de volledige eindafrekening zoals bedoeld in artikel 3, lid 4 onder b) door de opdrachtgever.

 1. a)In geval van niet nakoming kan Stichting Simpl. de over- eenkomst eenzijdig voortijdig beëindigen op grond van het in artikel 3, lid 4 onder a) en artikel 3, lid 6 bepaalde. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de opdrachtgever bekend te worden gemaakt.
 2. b) Voortijdige beëindiging door de opdrachtgever laat de verschuldigdheid van alle tot dan toe gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 onverlet. De opdrachtgever heeft geen recht op creditering c.q. restitutie van reeds op grond van artikel 3, lid 4 onder a) in rekening gebrachte kosten. Daarnaast is de opdrachtgever een boete verschuldigd zoals opgenomen in artikel 3 lid 7.
 3. a) Indien Stichting Simpl of de opdrachtgever in faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt en/ of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelij- ke verklaring.
 4. b) Indien Stichting Simplo vereenkomstig het in dit lid onder a) genoemde eenzijdig beëindigt, behoudt Stichting Simpl aanspraak op betaling van alle tot dan toe gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 3, lid 3.

Artikel 5 Overige bepalingen

 1. a) Stichting Simpl is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het

gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap die in het kader van de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs mogen worden verwacht. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke tekortkomingen is beperkt tot de hoogte van de vergoeding die Stichting Simpl. in het kader van de opdracht de laatste zes maanden waarbij Stichting Simpl. tekortgeschoten is, heeft ontvangen. Bij opdrachten die een looptijd langer dan zes maanden hebben, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot de hoogte van de vergoeding die is ontvangen over de laatste zes maanden waarin Stichting Simpl tekort is geschoten.

 1. b) Eventuele aanspraken van de opdrachtgever op grond van het in lid 1 onder a) van dit artikel vermelde, dienen binnen twee weken na het ontdekken van de schade schriftelijk bij Stichting Simpl. te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Simpl. vervalt na één jaar vanaf beëindiging van de overeen- komst.
 2. Opdrachtgever erkent de auteursrechten van Stichting Simpl, Modellen, technieken, instrumenten en documenten, waaronder ook elektronische, die voor de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, zijn en blijven eigendom van Stichting Simpl. Verspreiding onder derden of openbaarmaking op welke wijze dan ook kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Stichting Simpl..

De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht.

 1. Stichting Simpl en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en documenten die zij van elkaar ontvangen in het kader van de uitvoering van de opdracht. Stichting Simpl en de opdrachtgever zullen in het kader van de uitvoering van de opdracht voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever c.q. Stichting Simpl..

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht worden in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden, opgekomen buiten

de schuld en de risicosfeer van Stichting Simpl, waardoor Stichting Simpl tijdelijk of blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Tot deze omstandigheden worden in elk geval gerekend: oorlog, oorlogsgevaar, oproep, molest, brand, fabrieks stoornis, staking, blokkades, uitsluiting, verkeers stoornis, stoornis in de aanlevering door leveranciers, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door hulppersonen of derden.

 1. Indien Stichting Simpl door blijvende overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Stichting Simpl tot enige schadevergoeding — en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel — jegens de opdrachtgever is gehouden.

 1. Indien Stichting Simpl door tijdelijke overmacht tijdelijk verhinderd is haar verplichting na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

Artikel 7 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 8 Bij uitsluiting bevoegde rechtbank

Terzake van alle geschillen voortvloeiende uit de op- dracht is de rechtbank Noord-Nederland locatie Assen bij uitsluiting bevoegd. Stichting Simpl heeft het recht de vordering aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Stichting Simpl.